مقایسه خصوصیات شیمیایی کود کمپوست باغی با ورمی کمپوست

 

جدول مقایسه خصوصیات شیمیایی کمپوست باغی با ورمی کمپوست

ردیف

خصوصیات

ورمی کمپوست

کمپوست باغی

1

PH

6/8

7/8

2

EC(میلی موس بر سانتیمتر) (ds/m)

11/7

3/60

3

ازت یا نیتروژن کل (درصد)

1/94

0/80

4

نیتروژن نیتراتی(قسمت در میلیون) (mg/kg)

902/20

156/50

5

فسفر کل (درصد)

0/47

0/35

6

پتاسیم کل (درصد)

0/70

0/48

7

کلسیم کل (درصد)

4/40

2/27

8

سدیم کل (درصد)

0/02

0/01

9

منیزیم کل (درصد)

0/46

0/57

10

آهن کل (قسمت در میلیون) (mg/kg)

7563/00

11690/00

11

روی کل (قسمت در میلیون) (mg/kg)

278/00

128/00

12

منگنز کل (قسمت در میلیون) (mg/kg)

475/00

414/00

13

مس کل (قسمت در میلیون) (mg/kg)

27/00

17/00

14

بر کل (قسمت در میلیون) (mg/kg)

34/00

25/00

15

آلمینیوم کل (قسمت در میلیون) (mg/kg)

7012/00

7380/00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 توضیح:نیتروژن نیتراتی شکلی از نیتروژن است که بلافاصله توسط ریشه گیاه جذب می شود.
/ 0 نظر / 10 بازدید